نوشته‌ها

تیشه ای کردن

تیشه ای کردن

ازقدیم مرسوم بوده که سطح روی سنگ رابا ابزارتیشه که روی آن به حالت ناخن درآمده تیشه ای کنند.اینکاربه دلایل مختلف انجام میشده است چنانچه ازسنگی درکف استفاده شودبااینکارمی توان ازمیزان لیزی سطح کاست وایجاد استحکاک کرد.این کارمعمولا درکف فضای عمومی ویاروی پله ها انجام میشودبعضی مواقع عمل تیشه دستی روی سنگ های نما هم صورت میگیرد اینکاربیشترروی سنگ های تراورتن ویابعضی ازانواع لایم استون ها همانندسنگ سمیرم انجام میشده است.

سنگ تراورتن ولایم استون موقعی که تیشه ایی میشوند سفیدتربه چشم می آیند درکل سنگ ها موقعی که ساب میخورند رنگ واقعیشان راکه معمولاتیره تراست نشان می دهند.لذاباتیشه ای کردن سنگ میتوان آن را سفیدترنشان داد.

بعضی از سنگ ها به صورت ساب خورده استفاده چندانی ندارند وفقط صورت تیشه ایی مورد استفاده قرارمیگیرد.

مثلاسمیریا نیزارازنوع سنگ های با جذب آب بالا هستند وساب خورده آنها بسیارسریع کثیف میشود ضمن اینکه ساب خوبی هم برنمیدارند.

تیشه کاری برای خودش اصطلاحات وقوانینی دارد.چنانچه این تیشه دریک جهت ویک بار زده شود وبه صورت تنک دیده شود به آن یک تیشه می گویند. واگربه صورت کاملا پرزده شود طوری که سطح سنگ دیده نشود به آن دوتیشه می گویند وچنانچه دوجهت سنگ تیشه ای شود وسطح ان به صورت عمودی وافقی ابزارتیشه بخورد به آن تیشه چپ وراست می گویند.اگرسطح آن به صورت عمیق خراشیده شود به آن کلنگی واگرتلفیق این دوروش باشد به آن تیشه کلنگ می گویند.

درسال های گذشته که اقبال زیادی به سنگ های تیشه ای شد اینکاربه سمت انجام باماشین هم رفت وتیشه ماشین هم رایج شد.

ازآنجا که تیشه کاری ماشینی مورد استقبال قرارگرفته انواع دیگری از تیشه ماشینی رایج شد ازجمله نوعی تیشه کاری به نام “بوش همر”(bush hammer).که اجرای اینکارباماشین به وسیله “بوش همر” انجام میشود. این وسیله را روی چندکله درخط سباب میبندند وسنگ رااززیرش عبورمیدهند.بسته به فشار باد اثراین خراش هامیتواند روی سنگ شدت وضعف ذاشته باشد.امروزه اینکاربرای ایجاد سطح ناصاف روی سنگ بسیاررایج است ومیتواندروی گرانیت-تراورتن-مرمریت وچینی انجام شود.

بادبر

بادبر

بادکوبه ای

تیغه ایی ماشینی

تیغه ایی ماشینی

تیغه ایی

چکشی

تیغه ایی

ساب خورده

ساب خورده