نوشته‌ها

آنتیک کاری

آنتیک کاری

همانطور که میشود از اسم آن حدس زذ. به کاری که سنگ را کهنه وقدیمی نشن میدهد آنتیک کاری می گویند. انتیک کاری روش های مختلفی دارد. این کارمعمولا روس سنگ تراوتن انجام میشود ولی قابلیت اجرا روی سنگ های دیگرهم دارند.
روش مکانیکی: روش معمول مرسوم وصحیح آنتیک کاری صورت مکانیکی آن است.یعنی سنگ تراورتن درمحفظه ای ریخته میشود که درآن سامچه ایی از فلز ویاسنگ های محکمترقراردارند.فضای مخلوط ازسنگ موردنظروسامچه ها درمدت زمانی خاص که بستگی به جنس سنگ ودستگاه ومیزان توقع ما از آنتیک کاری داردحول محوری میچرخدوعمل آنتیک کاری انجام میشود.دراین روش سطوح قطعه سنگ موردنظر توسط جنس محکم تر خورده میشود وگوشه تیز سنگ ها نیز تبدیل به حالات ربع دایره میشود که دراصطلاح به آن تامبل می گویند.
استفاده از اسید: روش دیگر آنتیک کاری استفاده از اسید است.چنانچه شما سطح روی تراوتن را با اسید شستشودهیدتبدیل به آنتیک میشود.البته به این دلیل که معمولا اسیدبه طئر کامل از سنگ جدانمیشود این خوردگی ها تامدت ها ادامه پیدامی کند که این یکی از ضعف های انتیک کاری با اسید است.برای اینکارمعمولا ازاسید سولفوریک باغظلت کم (حدوددرصد۳۰)استفاده میشود.
روش چرمی: روش بعدی آنتیک کاری سطح سنگ روشی است که به محصول آن چرمی (brush) می گویند. تقریبا همه مرمریت ها تراوتن هاوگرانیت هارا میتوان چرمی کرد ولی بهترین وبیشترین کاربردچرمی روی سنگ های تراوتن وبعد از آن مرمریت است.دراین روش روی خط ساب بجای لقمه های معمول ساب لقمه های مخصوصی میبندند که قسمت های ضعیف تر سنگ را تحت تاثیرقرارداده.پستی وبلندی مطلوبی به سنگ می دهد ودرآخرین مرحله ساب هم میتوان لقمه ای بسته که سطح سنگ رانسبتا براق می کند.
ساب چرمی درهرسنگی ظاهرمتفاوتی به سنگ میدهد .درتراوتن ها به دلیل تخلل زیاد هم میتوان بعدازپرکردن سوراخ ها این کاررا انجام داد. درمرمریت ها که معمولا دارای رگه های ضعیف هستند.این لقمه های فرچه مانند بیشترروی همین رگه ها اثرمی گذارند و آن هارا فرومی برند. امروزه استفاده ازسنگ چرمی درتمام قسمت های ساختمان ازنماگرفته تامحوطه وداخل فضای راه پله وداخل فضای داخلی ساختمانکاربرد دارد. بااین شیوه میتوان سنگ را زیباتر وطبیعی ترجلوداد.