تیشه ای کردن

تیشه ای کردن

ازقدیم مرسوم بوده که سطح روی سنگ رابا ابزارتیشه که روی آن به حالت ناخن درآمده تیشه ای کنند.اینکاربه دلایل مختلف انجام میشده است چنانچه ازسنگی درکف استفاده شودبااینکارمی توان ازمیزان لیزی سطح کاست وایجاد استحکاک کرد.این کارمعمولا درکف فضای عمومی ویاروی پله ها انجام میشودبعضی مواقع عمل تیشه دستی روی سنگ های نما هم صورت میگیرد اینکاربیشترروی سنگ های تراورتن ویابعضی ازانواع لایم استون ها همانندسنگ سمیرم انجام میشده است.

سنگ تراورتن ولایم استون موقعی که تیشه ایی میشوند سفیدتربه چشم می آیند درکل سنگ ها موقعی که ساب میخورند رنگ واقعیشان راکه معمولاتیره تراست نشان می دهند.لذاباتیشه ای کردن سنگ میتوان آن را سفیدترنشان داد.

بعضی از سنگ ها به صورت ساب خورده استفاده چندانی ندارند وفقط صورت تیشه ایی مورد استفاده قرارمیگیرد.

مثلاسمیریا نیزارازنوع سنگ های با جذب آب بالا هستند وساب خورده آنها بسیارسریع کثیف میشود ضمن اینکه ساب خوبی هم برنمیدارند.

تیشه کاری برای خودش اصطلاحات وقوانینی دارد.چنانچه این تیشه دریک جهت ویک بار زده شود وبه صورت تنک دیده شود به آن یک تیشه می گویند. واگربه صورت کاملا پرزده شود طوری که سطح سنگ دیده نشود به آن دوتیشه می گویند وچنانچه دوجهت سنگ تیشه ای شود وسطح ان به صورت عمودی وافقی ابزارتیشه بخورد به آن تیشه چپ وراست می گویند.اگرسطح آن به صورت عمیق خراشیده شود به آن کلنگی واگرتلفیق این دوروش باشد به آن تیشه کلنگ می گویند.

درسال های گذشته که اقبال زیادی به سنگ های تیشه ای شد اینکاربه سمت انجام باماشین هم رفت وتیشه ماشین هم رایج شد.

ازآنجا که تیشه کاری ماشینی مورد استقبال قرارگرفته انواع دیگری از تیشه ماشینی رایج شد ازجمله نوعی تیشه کاری به نام “بوش همر”(bush hammer).که اجرای اینکارباماشین به وسیله “بوش همر” انجام میشود. این وسیله را روی چندکله درخط سباب میبندند وسنگ رااززیرش عبورمیدهند.بسته به فشار باد اثراین خراش هامیتواند روی سنگ شدت وضعف ذاشته باشد.امروزه اینکاربرای ایجاد سطح ناصاف روی سنگ بسیاررایج است ومیتواندروی گرانیت-تراورتن-مرمریت وچینی انجام شود.

بادبر

بادبر

بادکوبه ای

تیغه ایی ماشینی

تیغه ایی ماشینی

تیغه ایی

چکشی

تیغه ایی

ساب خورده

ساب خورده

آنتیک کاری

آنتیک کاری

همانطور که میشود از اسم آن حدس زذ. به کاری که سنگ را کهنه وقدیمی نشن میدهد آنتیک کاری می گویند. انتیک کاری روش های مختلفی دارد. این کارمعمولا روس سنگ تراوتن انجام میشود ولی قابلیت اجرا روی سنگ های دیگرهم دارند.
روش مکانیکی: روش معمول مرسوم وصحیح آنتیک کاری صورت مکانیکی آن است.یعنی سنگ تراورتن درمحفظه ای ریخته میشود که درآن سامچه ایی از فلز ویاسنگ های محکمترقراردارند.فضای مخلوط ازسنگ موردنظروسامچه ها درمدت زمانی خاص که بستگی به جنس سنگ ودستگاه ومیزان توقع ما از آنتیک کاری داردحول محوری میچرخدوعمل آنتیک کاری انجام میشود.دراین روش سطوح قطعه سنگ موردنظر توسط جنس محکم تر خورده میشود وگوشه تیز سنگ ها نیز تبدیل به حالات ربع دایره میشود که دراصطلاح به آن تامبل می گویند.
استفاده از اسید: روش دیگر آنتیک کاری استفاده از اسید است.چنانچه شما سطح روی تراوتن را با اسید شستشودهیدتبدیل به آنتیک میشود.البته به این دلیل که معمولا اسیدبه طئر کامل از سنگ جدانمیشود این خوردگی ها تامدت ها ادامه پیدامی کند که این یکی از ضعف های انتیک کاری با اسید است.برای اینکارمعمولا ازاسید سولفوریک باغظلت کم (حدوددرصد۳۰)استفاده میشود.
روش چرمی: روش بعدی آنتیک کاری سطح سنگ روشی است که به محصول آن چرمی (brush) می گویند. تقریبا همه مرمریت ها تراوتن هاوگرانیت هارا میتوان چرمی کرد ولی بهترین وبیشترین کاربردچرمی روی سنگ های تراوتن وبعد از آن مرمریت است.دراین روش روی خط ساب بجای لقمه های معمول ساب لقمه های مخصوصی میبندند که قسمت های ضعیف تر سنگ را تحت تاثیرقرارداده.پستی وبلندی مطلوبی به سنگ می دهد ودرآخرین مرحله ساب هم میتوان لقمه ای بسته که سطح سنگ رانسبتا براق می کند.
ساب چرمی درهرسنگی ظاهرمتفاوتی به سنگ میدهد .درتراوتن ها به دلیل تخلل زیاد هم میتوان بعدازپرکردن سوراخ ها این کاررا انجام داد. درمرمریت ها که معمولا دارای رگه های ضعیف هستند.این لقمه های فرچه مانند بیشترروی همین رگه ها اثرمی گذارند و آن هارا فرومی برند. امروزه استفاده ازسنگ چرمی درتمام قسمت های ساختمان ازنماگرفته تامحوطه وداخل فضای راه پله وداخل فضای داخلی ساختمانکاربرد دارد. بااین شیوه میتوان سنگ را زیباتر وطبیعی ترجلوداد.